Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
                                                Nr................. din ..................................................................


Părţile contractante 
S.C GERADA TUR   S.R.L. cu sediul în PLOIESTI, str. VALENI nr. 24, cod unic de înregistrare 16904515, titulară a Licenţei de turism nr. A 395/ 20.12.2018 pentru Agenţia de Turism GERADA TUR ,reprezentată prin RADU OTILIA. în Calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia, 
Şi 
turistul/reprezentantul turistului,d-l/d-na....................................................................................................................................
domiciliat/domiciliată  in................................................................................................................telefon..................................     
posesor/posesoare al CI seria.. ......... nr.................... eliberată de ...........................la data de ............................ a convenit la încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.
Pachetul de servicii turistice este vandut de GERADA TUR la la agentia organizatoare 
II. Preţul
Preţul contractului este...............................................si cuprinde costul serviciilor turistice efective,comisionul Agenţiei şi T.V.A.    
Avansul este de .....................................................................iar plata finală se va face până................................................................  
III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este 
realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate 
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici 
Prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de 
Transport, pandemii, epidemii, hotarari unilaterale ale autoritatilor  din tara noastra sau din tarile de tranzit sau de destinatie  etc.).
5. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în  termen de 1-2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi alte informatii ce sunt necesare efectuarii serviciului turistic
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului 
ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
In toate cazurile,trebuie sa existe posibilitatea cesionarii, iar costurile suplimentare vor fi conform contractului agentiei rganizatoare pe care turistul se prezuma ca il cunoaste.  
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul  la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la 
cap. III pct.1 , hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor 
contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi 
ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz 
în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie 
eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el 
datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 25% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
c) 100%  din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
In cazul in care programul turistic vandut  este al unei agentiii de turism organizatoare partenere, GERADA TUR devenind  in aceasta  speta  agentie intermediara,revanzand programul altei agentii organizatore se vor respecta conditiile referitoare la renuntari, penalizari si despagubiri ale agentiei organizatoare respective.
2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor 
reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
3. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la 
Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
VI. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului espăgubirile care i se cuvin. 
3. Daca achizitionati un pachet turistic de la un alta agentie organizatoare decat Gerada Tur , contractul va fi intre Dvs si aceasta agentie organizatoare. Avand in vedere ca Gerada Tur  este un simplu intermediar in acest caz, intreaga responsabilitate revine agentiei organizatoare ,atat in ceea ce priveste calitatea serviciilor ,cat si in cazul insolvabilitatii si falimentului.
VII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare-Reasigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul in Bucuresti, str. ALEEA Alexandru nr.51,sector 1,-011822 ,telefon  (+40) 21-405-74-20, Fax ;(+40) 21-311-44-90,email: office@omniasig.ro, de la 07.01.2023  pana la 06.01.2024 cu  POLITA DE ASIGURARE SERIA I , NR 57177
Facultativ, turistul are  posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
IX. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi 
dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.


Agenţia,                                               Turist,
Denumire agentie GERADA TUR                               Numele si prenume
Reprezentant               
                                                                                              Semnatura
Ştampila 


BON DE COMANDĂ/PRECONTRACT
            nr. ……..    /  
Către agenţia de turism GERADA TUR

CLIENT : 

Adresa:   
ci/bi/paşaport: 
solicit:  
-locul plecarii : 
-data plecarii :  -                        
Turistul are obligatia sa fie cu minim 3 ore innainte de ora plecarii, pentru a efectua formalitatile de imbarcare ;   neprezentarea turistului la ora plecarii atrage penalizare de 100%.
Ora plecarii va fi confirmata cu circa 1-2 zile innainte de data plecarii si poate suferi usoare modificari in functie de ultimile informatii pe care le avem despre starea drumurilor, ora la care trebuie sa ajungem la hotel……………………
Preţul pachetului  de servicii per persoană este de    : 
TARIFUL INCLUDE: SERVICII INCLUSE :

Servicii neincluse
Orele de zbor pot suferi modificari si daca e cazul vor fi communicate in timp util

BONUL DE COMANDA/PRECONTRACTUL , PLIANTUL si CONTRACTUL CADRU de comercializare a pachetelor turistice
 SUNT PARTE INTEGRANTA A CONTRACTULUI 
TOTAL :  
Plata pachetului de servicii şi a taxelor aferente se face după următorul grafic:
                                                                  avans la înscriere  
Diferenta .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................                                         
Turist reprezentant : …………………………………………….domiciliat  in     posesor al BI/CI      eliberat de   …………………………. la data  de  …………… declar pe propria răspundere ca reprezint cu puteri depline in condiţiile prezentului contract toţi turiştii înscrişi în bonul de comandă şi semnez prezentul atât în numele meu, cât şi în numele acestora.
Am primit un exemplar din contract

                                                                   Beneficiar,                                                            Prestator,                              
CLIENT                                              Agentia de turism  GERADA TUR